Πιστοποιήσεις

Η D.D. Synergy έχει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από τη SAP A.G. ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις κλαδικές λύσεις που έχει αναπτύξει.